God Bless South Africa

Nkosi sikelel' Afrika Nkosi sikelel' AfrikaMaluphakanyisw' uphondo lwayoYizwa imithandazoYethuNkosi sikelelaThinaLusapho lwayoMorena boloka setjhaba sa heso O fedise dintwa la matshwenyehO se boloke (Ntate)O se bolokeSetjhaba saHesoSetjhaba saSouth Afrika(South Afrika) Uit…

Continue Reading God Bless South Africa